Mesafeli Satış Sözleşmesi

  1. Genel Hükümler

1.1. ALICI, Ürün’ün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup www.ucuzagetir.com.tr internet sitesinde doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.ucuzagetir.com.tr internet sitesinde ödeme sayfasında yer alan Ön Bilgilendirme Formu ve satışa ilişkin fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.2. Sözleşme konusu her bir Ürün, 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

1.3. SATICI, Sözleşme konusu Ürün’ü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun bir şekilde ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, işbu Sözleşme konusu işi ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine ve standartlara uygun bir şekilde ve işin gereği olan bilgi ve belgeler ile doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

1.5. SATICI, sipariş konusu Ürün’ün Sözleşme uyarınca ALICI’ya tesliminin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 5 (beş) iş gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 (on dört) iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.6. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün teslimatı için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu Ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın işbu Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.7. ALICI, Sözleşme konusu Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Ürün’ü 3 (üç) gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, Ürün tutarı 14 (on dört) iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 (on dört) iş günü içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.9. Sözleşme konusu Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesi durumunda SATICI sorumlu tutulmaz. Kargo firmasının, Ürün’ü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün’ün ALICI’ya teslim edilmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulmaz.

  1. Cayma Hakkı

2.1. ALICI, sözleşme konusu Ürün’ün kendisine veya bildirdiği kişiye tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI’ya elektronik posta ve iadeli taahhütlü posta ile bildirimde bulunulması ve Ürün’ün hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen Ürün’ün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) Yönetmelik ekinde yer alan cayma bildirim formu,

c) Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeler, ALICI’nın Ürün’ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde ve ALICI’ya herhangi bir masraf veya yükümlülük getirmeden tek seferde ALICI’ya iade edilir ve 10 gün içinde ürün SATICI’ya iade edilir. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.

2.2. Ürün SATICI’ya iade edilirken, Ürün’ün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın ürünle birlikte SATICI’ya gönderilmemesi durumunda ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürün’le beraber iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

  1. Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

a) Yönetmelik gereği sözleşmelere Yönetmelik hükümleri uygulanmamaktadır.

b) Yönetmelik gereği sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

c) ALICI tarafından teslim alınmış olan Ürün’ün değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, Ürün’ün değerindeki azalmayı SATICI’ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder)

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, gıda ürünleri. iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

  1. Borçlunun Temerrüdü

ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.